Motto: --- 1. "BÓG jest MIŁOŚCIĄ" (1J 4, 16) , --- 2. "Miej SERCE i patrz w SERCE" (A. Mickiewicz)

Ad.1 - OPIS OBRAZU (i Strony WWW ).
Niech będzie pochwalony JEZUS CHRYSTUS !

Witam serdecznie na mej stronie. Początkowo zawierała ona tylko miniaturę mego opracowania, w formie OBRAZU, oraz poniższy opis, a także w dole strony dwie opcje (linki): --- 1. Pobrania pliku - pełnego OBRAZU, oraz --- 2. Pobrania opisu OBRAZU.
Aktualnie (tj. od 25.02.2004r.) strona ta została rozszeżona tak, aby w oddzielnych oknach (ramkach) ułatwić szybki dostęp do wybranych segmentów-tematów OBRAZU, takich jak: Słowa-WARTOŚCI, POEZJA, CYTATY, PRZYPISY, WIZERUNKI.
Z dniem 07/08. IX. 2005 dodano nowy temat PIEŚNI. ( ---> pkt. 5 - z Menu Gł.).


Tematem przewodnim OBRAZU jest ludzkie Serce otwarte (i tęskniące) ku pełni Miłości, .
Z jednej strony jest to próba przybliżenia prawdy podanej w Ewangelii Św. Jana, że "Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1 J 4,16).
Z drugiej zaś strony, OBRAZ ten przedstawia - moje najgłębsze (a mam nadzieję, że i wielu, wielu innych osób) pragnienia, skarby i wartości, takie jak np. WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ, ... , PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO, POKÓJ, ... , - łącznie ok. 500 wartości, cnót (zebranych na zielonym tle, alfabetycznie w 33. wierszach - symbolizujących lata życia Jezusa Chrystusa) z dołączoną poezją, i fragmentami z Pisma Św. - ukierunkowanymi ku BOGU, ku SERCU, i wskazanym wartościom. Istotną rolę odgrywają w nim Wizerunki i symbole religijne. Wyrażają one najpełniej to, ku czemu tak naprawdę tęskni nasze SERCE i DUSZA. Wskazują nam także najpiękniejsze Wzory do naśladowania.

OBRAZ ten posiada wiele tytułów, które mogą stanowić jego bardzo krótki opis. - Oto niektóre tytuły:
"KWIATY I OWOCE W OGRODZIE SERCA I DUSZY"
"PRZEDZIWNY OGRÓD - PRZEDZIWNE SERCE"
"Moja (Nasza) Świątynia" (pp. 1 Kor 3, 16-17)
"ARKA SŁÓW- na III-cie TYSIĄCLECIE"
"IMIONA MIŁOŚCI- w świetle 2 przykazań MIŁOŚCI " (pp. Łk 10,25-27)
"Moje świadectwo - ma synteza WIARY"
"Brońmy KRZYŻA! Brońmy ŻYCIA! Brońmy WARTOŚCI!"

OBRAZ ten powstawał w okresie 2001-2003r., m.in. jako owoc (i pamiątka) WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000 , oraz pielgrzymek i nauczania Ojca Św. JANA PAWŁA II, w tym listu: "Novo millennio ineunte", z zachętami Ojca Św. : "Duc in altum" - "Wypłyń na głębię", a także m.in. do kontemplacji i umiłowania JEZUSA CHRYSTUSA, oraz dążeniu ku świętości.
Powstanie tej strony www i publikacja OBRAZU w Internecie to także ma odpowiedź na słowa Ojca Św. z 12.05.2002r. : "Wypłyń na głębię oceanu informatyki" oraz "Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii".

Jedną z ważnych inspiracji do powstania tego OBRAZU była (i jest) przynależność do Ruchu CL, a szczególnie wspólne czytanie na cotygodniowych Szkołach Wspólnoty CL książki "Zmysł religijny" - Ks. L. Giussaniego (założyciela Ruchu CL), co pozwoliło mi uzmysłowić sobie, że pragnienia mego serca nie są odosobnione i wyjątkowe. Z lektury "Zmysłu religijnego", a także z lektury Katechizmu Kościoła Katolickiego (pp. np. art. 27, 33, 41, 1700-1704), dowiedziałem się m.in. , że każdy człowiek nosi w sercu pragnienia i wymogi: PRAWDY, SZCZĘŚCIA, SPRAWIEDLIWOŚCI, MIŁOŚCI - a także DOBROCI, PIĘKNA, ... , ale też i każdy nosi w sercu szereg pytań ostatecznych: "Jak żyć ?", "Po co żyję ?", "Co jest celem mego przeznaczenia ?".
Powstały OBRAZ jest próbą odpowiedzi na te pytania, jest szeroką syntezą wyrażenia tego czym żyje i ku czemu tęskni me SERCE i DUSZA, me "JA".

Jedną z pierwszych inspiracji do powstania OBRAZU było też zasłyszane pytanie P. Tosi - Katechetki do uczniów, aby podali 20 słów określających "MIŁOŚĆ" i ma cicha (,i dość długa) refleksja: "a co ja bym podał ? " W odpowiedzi znalazłem około 500 takich słów.
Bardzo istotnym motywem powstania i rozwoju OBRAZU była też (i pozostała) ma troska o wychowanie dzieci, o przekazanie im świata autentycznych wartości, wartości z którymi utożsamia się, i pragnie nimi żyć ich ojciec.

Zachęcam więc do uważnego "odczytania sercem" tego OBRAZU oraz przyjęcia tych wartości w swym życiu, tak aby Królestwo Boże rosło w nas (we mnie i w Tobie) i wokół nas (w innych).
Mam także nadzieję, że powyższe pomoże nam przybliżyć się do "CYWILIZACJI MIŁOŚCI i POKOJU" oraz ŚWIATA WARTOŚCI, o które apeluje (apelował) Ojciec Św. Jan Paweł II, zachęcając EUROPĘ, "przeżywającą kryzys wartości" (nas też może to dotyczyć), aby wróciła do swych bogatych, "chrześcijańskich korzeni".

Poprzez ten OBRAZ pragnę też powtórzyć piękny apel Św. Jana z 1 Listu:
" Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że to On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować." (1 J 4, 7-11).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wykaz źródeł, inspiracje, intencje, dedykacje podane są też w przypisach, w dole OBRAZU. Tych intencji i dedykacji w miarę powstawania kolejnych, rozszerzonych wersji OBRAZU było kilka, ale chciałbym je wszystkie zwieńczyć, i dedykować ten OBRAZ Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - jako wotum dziękczynne
- na 25-lecie niezwykłego Pontyfikatu
a także ofiarować Bogu w Trójcy Jedynemu, i Matce Najświętszej - jako dar serca na III-cie Tysiąclecie.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

. . . Uwagi dla osób, które zechcą wydrukować OBRAZ :
1. Minimalny format wydruku to A3 (odczytanie możliwe, choć niektórych fragmentów tekstu - utrudnione).
-- Zalecany format wydruku to A2, (ew. A1 lub A0) - na możliwie grubszym papierze, (np. gramatura 200g/m2).

2. OBRAZ w formacie A2 można wydrukować w poniższy sposób :
2.1 Otworzyć w Excel 2000 lub nowszym - XP (ew. w arkuszu pakietu Open Office), pobrany jednorazowo z tej strony, plik, ( i zapisany na swoim komputerze lub dyskietce ) ---> o nazwie: serce2003.xls
2.2 w opcji: Plik /Parametry strony - ustawić parametry:
a/ dla drukarek i kartek formatu A2 (1. kartka A2):
- orientacja: pozioma, - skalowanie/wpasuj w strony: 1H *1V
b/ dla drukarek i kartek formatu A3 (2. kartki A3):
- orientacja: pionowa, - skalowanie/wpasuj w strony: 2H*1V
c/ dla drukarek i kartek formatu A4 (4. kartki A4):
- orientacja: pozioma, - skalowanie/wpasuj w strony: 2H *2V

3. Inną możliwością wydruku może być nagranie pliku serce2003.xls na dyskietkę i wydruk poza domem, np. w Drukarniach lub niektórych Salonach Komputerowych, lub Centrach Ksero, (dysponujących większymi drukarkami).
-------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.
1. Sam OBRAZ nie będzie już wiele przeze mnie modyfikowany, choć jeśli przy Waszym - Drodzy Internauci współudziale, nadsyłane będą (za pomocą e-maili lub poprzez wpisy do Księgi Gości) nowe, istotne (a pominięte przeze mnie) słowa-WARTOŚCI, wpisujące się w klimat (i tytuły) OBRAZU, to mogą one być wykorzystane w kolejnej, już rzadko ukazującej się nowej wersji OBRAZU, ew. częściej zamieszczone na tej stronie WWW, w oddzielnym oknie (temat z Menu Gł.: Słowa-Wartości, w kol. XVI, ... ), z nadsyłanymi od Was Słowami-WARTOŚCIAMI.

2. Zalecana rozdzielczość ekranu: ---> 1152 x 864 lub 1280 x 1024 .


Linki:
1. Tu też można pobrać plik z OBRAZEM (ok. 0,6 MB ; - format : Excel 2000) - na swój komputer (ew. dyskietkę)
2. Tu też można pobrać plik z opisem OBRAZU- ok.16 kB (1 strona);-format-Word 6.0/95 (opis zbliżony do powyższego)
3. Tu można pobrać plik z powiększoną Miniaturą OBRAZU - ok.0,45 MB format: .jpg --- (opcja ta umożliwia lepsze przybliżenie OBRAZU - dla osób nie posiadających programu EXCEL 2000 ani pakietu Open Office)

Uwaga ! OBRAZ i powyższy opis mogą być wykorzystane, przez osoby zainteresowane popularyzowaniem treści (WARTOŚCI) w nim zawartych, do zamieszczenia w gablotach, tablicach tematycznych - w szkołach (w salach nauki religii, korytarzach), ośrodkach D.A., salkach przyparafialnych lub przedsionkach kaplic, kościołów, ... - po uzyskaniu wymaganej zgody (dyrekcji, ks. proboszcza, ... ).

Autor: Janusz Piechowicz ( - informatyk, lat 55, członek Stow.Rodzin Katolickich, Ruchu CL, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej - od XII.1997r. , Diecezja Legnicka ) ;
e-mail: janpiech@cl.opoka.org.pl ; --- adres strony: www.serce2000.prv.pl .

Dziękuję - Szczęść Boże ! - Autor.